Podľa štatistických údajov potrebuje okuliare približne jedno z piatich detí. Deti často okuliarové rámy poškodia, zničia, alebo z nich vyrastú. Vy ako rodičia ich preto musíte kupovať častejšie. Z verejného zdravotného poistenia všetky poisťovne preplácajú raz ročne sumu 5 eur na okuliarový rám deťom do 18 rokov. Táto čiastka však v žiadnom prípade nepostačuje.

Preto vám Union pomáha riešiť finančnú záťaž a v rámci

Očného balíka v hodnote 100 eur

  vám od 1. 7. 2021 ponúka raz ročne príspevok vo výške 20 eur na okuliarové rámy na okuliare, predpísané očným lekárom, pre deti do 17 rokov (vrátane) – do dňa 18-tych narodenín.

Ak vaše dieťa potrebuje okuliare, alebo zlomí rám či stratí tie, ktoré má, môžete využiť náš príspevok a v krátkom čase mu kúpiť nové s rámom podľa želania.

Príspevok na okuliarový rám vo výške 20 eur poukážeme na účet zákonného zástupcu dieťaťa* na základe správne vyplnenej žiadosti, doloženia dokladu o zaplatení a potvrdenia o predpísaní okuliarov lekárom.

 

Aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa musí byť poistencom Union zdravotnej poisťovne. 


Našim dlhodobým cieľom je neustále sa zlepšovať a preto od 1. 1. 2022 prinášame navýšenie príspevku na okuliarové rámy pre vaše deti z pôvodných 20 eur až na 70 eur ročne. 


Postup pri uplatnení:


1.Pripravte si žiadosť

Vytlačte a vyplňte žiadosť o úhradu príspevku na okuliarové rámy.

Žiadosť od 01. 07. 2021


2.U lekára

Spolu s vytlačenou žiadosťou navštívte svojho očného lekára a požiadajte ho o vyplnenie časti 2 v žiadosti.


3.Podajte žiadosť

Originál účtovného dokladu o zaplatení okuliarového rámu predložte spolu s vyplnenou a podpísanou žiadosťou na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne alebo zašlite poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava. Najneskôr však do konca príslušného kalendárneho roka.


4.Poukázanie príspevku

Union zdravotná poisťovňa následne spracuje vašu žiadosť a poukáže vám príspevok na účet.


Ako to funguje v našej optike ?

Jednoducho si prídete vybrať s Vašim dieťaťom nové okuliare. Vystavíme Vám doklad, ktorí priložíte do Vašej žiadosti o príspevok.

Disponujeme širokým výberom detských okuliarov za bezkonkurenčné ceny na trhu.

Náš výber si môžete pozrieť tu: https://imooptik.sk/obchod?kategoria=1&kolekcia=CH